هاست های Python و Node js

هاست های Python و Node js

پلن1


 • 500M فضا

 • نامحدود پهنای باند

 • سی پنل کنترل پنل

 • SSL رایگان


پلن2


 • 1G فضا

 • نامحدود پهنای باند

 • سی پنل کنترل پنل

 • SSL رایگان


پلن3


 • 2G فضا

 • نامحدود پهنای باند

 • سی پنل کنترل پنل

 • SSL رایگان


پلن4


 • 3G فضا

 • نامحدود پهنای باند

 • سی پنل کنترل پنل

 • SSL رایگان


پلن5


 • 4G فضا

 • نامحدود پهنای باند

 • سی پنل کنترل پنل

 • SSL رایگان


پلن6


 • 7G فضا

 • نامحدود پهنای باند

 • سی پنل کنترل پنل

 • SSL رایگان


پلن7


 • 10G فضا

 • نامحدود پهنای باند

 • سی پنل کنترل پنل

 • SSL رایگان